Tra cứu văn bản

Thống kê truy cập

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PNP              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ/C : BÌNH HƯNG HÒA A, BÌNH TÂN             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MST : 0315576206

                                                                                      ----@ & ?----

                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2019

 

-Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 12/06/1999.

-Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở KH & ĐT số 0315576206 cấp ngày 20 tháng 03 năm 2019.

-Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty

-Căn cứ vào nhu cầu nhân sự điều hành tổ chức công ty

-Căn cứ vào năng lực trình độ.

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

Điều I:

        Ø Nay Bổ nhiệm: .....

       Ø Số CMND: ......                                    Cấp ngày: ....                 Tại: ...

Ø Địa chỉ: ....

Ø Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công Ty .....

Điều II:  Bà .... có các nghĩa vụ:

          Ÿ Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

          Ÿ Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

          Ÿ Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tracác nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán;

Và các quyền:

          Ÿ Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

          Ÿ Yêu càu các bộ phận trong doanh nghiệp  phối hợp thực hiện các công việc có liên quan;

          Ÿ Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này

Điều III: Bà ..... và những người liên quan chiu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                       GIÁM ĐỐC

Nơi nhận                                                                                        ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

-         Bà ......

-         Gửi cơ quan thuế

 

-         Lưu văn phòng Công ty.

 

Tải xuống ở đây 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PNP              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ/C : BÌNH HƯNG HÒA A, BÌNH TÂN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MST : 0315576206

                                                                                                         ----@ & ?----

                                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2019

 

-          Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 12/06/1999.

-          Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở KH & ĐT số 0315576206 cấp ngày 20 tháng 03 năm 2019.

-          Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty

-          Căn cứ vào nhu cầu nhân sự điều hành tổ chức công ty

-          Căn cứ vào năng lực trình độ.

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

Điều I:

            Ø Nay Bổ nhiệm: .....

            Ø Số CMND: ......      Cấp ngày: ....               Tại: ...

Ø Địa chỉ: ....

Ø Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công Ty .....

Điều II:  Bà .... có các nghĩa vụ:

            Ÿ Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

            Ÿ Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

            Ÿ Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tracác nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán;

Và các quyền:

            Ÿ Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

            Ÿ Yêu càu các bộ phận trong doanh nghiệp  phối hợp thực hiện các công việc có liên quan;

            Ÿ Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này

Điều III: Bà ..... và những người liên quan chiu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận                                                                                        ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

-          Bà ......

-          Gửi cơ quan thuế

-          Lưu văn phòng Công ty.

Công Ty TNHH Tư Vấn PNP

   Địa chỉ : 42/24/47/11 Đường số 5, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
 Giấy phép kinh doanh số : 0315576206  cấp ngày 20/03/2019 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM 
  Người đại diện: Bà Phạm Ngọc Phương
   Hotline : (028) 3636 0785  - 078 887 1061

BỘ CÔNG THƯƠNG

Bản đồ

Quản lý bởi ketoanpnp

 
 

078 887 1061