Tra cứu văn bản

Thống kê truy cập

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ


 

PNP chia sẻ MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

 

TÊN CÔNG TY                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ                                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MST

 

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

Số : 01-2011/ HDMB.ABC

TP.HCM, ngày ...  tháng ... năm ...

BÊN A : BÊN CHO THUÊ

-          Bà: ..........................                                       

CMND Số :    ................Cấp ngày  ..........Nơi cấp : ................

Đại chỉ:          ..................

ĐT số:            ...........

Là chủ sở hữu căn nhà số : .......................

BÊN B : BÊN THUÊ MẶT BẰNG

Đơn vị :           CÔNG TY TNHH ABC

Địa chỉ :           ..................................

MST :              .........................

Điện thoại :     ...........................

Người đại diện : ...............                                                      Chức vụ : ...........

Số CMND : ...............             Ngày cấp : .............                 Tại : ......................

Hai bên cùng nhau ký hợp đồng thuê nhà với nội dung như sau :

Điều 1 : Đối tượng hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B thuê toàn bộ mặt bằng của căn nhà số ......................  với diện tích sử dụng .......... m2.

Mục đích sử dụng : Làm cửa hàng kinh doanh

Điều 2 : Thời hạn hợp đồng

Thời hạn cho thuê : 01 năm, tính từ ngày  ..../.../.... đến ngày  .../..../...

Điều 3 : Giá thuê và phương thức thanh toán

3.1 Giá thuê

- Giá trị hợp đồng là : 20.000.000 đ/ tháng (hai mươi triệu đồng một tháng) .Giá thuê mặt bằng không bao gồm các chi phí điện, nước….

- Các chi phí khác: Tiền điện, điện thoại, internet,….Bên B tự thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ, tiền nước 20.000đ/tháng và tiền rác 10.000 đ/tháng bên B trả cho chủ nhà.

3.2 Phương thức thanh toán :

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thường kỳ 01 (một) tháng một lần từ ngày 20 đến ngày 25 dương lịch của tháng tiếp theo.

Điều 4 : Tiền đặt cọc và xử lý tiền đặt cọc:

- Bên B đặt cọc cho bên A 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng ). Số tiền này sẽ được bên A giữ trong suốt thời gian thuê, và sẽ được hoàn trả lại trong vòng 05 ngày sau khi hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng, thanh lý và bàn giao lại mặt bằng.

Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ hai bên:

5.1 Quyền và nghĩa vụ bên A :

- Bên A giao mặt bằng, trang thiết bị và tiện nghi trong mặt bằng cho bên B vào ngày hợp đồng có giá trị, tức là ngày .../.../......

- Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ hợp pháp (theo diện tích nêu trên) và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng đạt hiệu quả trong suốt thời gian thuê.

- Trong trường hợp căn nhà cho thuê bị tiêu hủy hoặc quy hoạch, giải tỏa, phá dỡ, thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên A sẽ thông báo cho bên B ngay khi bên A nhận được quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và tiến hành việc hoản trả tiền đặt cọc lại cho bên B sau khi các bên đã thanh lý các trách nhiệm liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng này.

- Hỗ trợ bên B trong việc công chứng hợp đồng thuê, cung cấp hóa đơn VAT khi thu tiền nhà của bên B (bên B sẽ thanh toán các khoản phí liên quan ).

- Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mà không được sự đồng ý của bên B thì bên A sẽ bồi thường cho bên B 02 tháng tiền thuê mặt bằng và hoàn trả tiền đặt cọc là 20.000.000 đồng ngay khi thanh lý hợp đồng.

- Khi kết thúc hợp đồng bên A phải hoàn trả tiền đặt cọc cho bên B theo điều 4 hợp đồng này.

5.1 Quyền và nghĩa vụ bên B :

- Thanh toán tiền thuê mặt bằng, điện, nước đầy đủ và đúng hạn.

- Chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị, các đồ đạc tư trang của bản thân. Chịu trách nhiệm sữa chữa nền gạch hư hỏng do bên B gây ra khi chấm dứt hợp đồng.

- Khi chấm dứt hợp đồng bên B được quyền di dời toàn bộ các trang thiết bị nội, ngoại thất, vật tư do bên B đã lắp đặt tại căn nhà cho thuê.

- Khi hết thời hạn hợp đồng bên B được quyền ưu tiên thuê lại mặt bằng theo hợp đồng này, nếu bên B không đồng ý thuê lại mặt bằng thì bên A mới được quyền cho đối tượng khác thuê.

- Nếu bên B tự ý huỷ hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên A thì bên B sẽ bồi thường cho bên A 02 tháng tiền nhà.

Điều 6 : Chấm dứt hợp đồng

            Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp sau :

-          Hết thời hạn hợp đồng và bên B không đồng ý thuê nữa.

-          Do quyết định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của bên B do cơ quan nhà nước yêu cầu

-          Gặp trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh…….

Điều 7 : Điều khoản chung

            - Thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng, trường hợp có tranh chấp hoặc có một trong hai bên vi phạm hợp đồng nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử theo luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

            - Hợp đồng cho thuê này được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

                                                                            

 

 

 

Tải xuống ở đây 

PNP chia sẻ MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

 

TÊN CÔNG TY                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ                                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MST

 

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

Số : 01-2011/ HDMB.ABC

TP.HCM, ngày ...  tháng ... năm ...

BÊN A : BÊN CHO THUÊ

-          Bà: ..........................                                       

CMND Số :    ................Cấp ngày  ..........Nơi cấp : ................

Đại chỉ:          ..................

ĐT số:            ...........

Là chủ sở hữu căn nhà số : .......................

BÊN B : BÊN THUÊ MẶT BẰNG

Đơn vị :           CÔNG TY TNHH ABC

Địa chỉ :           ..................................

MST :              .........................

Điện thoại :     ...........................

Người đại diện : ...............                                                      Chức vụ : ...........

Số CMND : ...............             Ngày cấp : .............                 Tại : ......................

Hai bên cùng nhau ký hợp đồng thuê nhà với nội dung như sau :

Điều 1 : Đối tượng hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B thuê toàn bộ mặt bằng của căn nhà số ......................  với diện tích sử dụng .......... m2.

Mục đích sử dụng : Làm cửa hàng kinh doanh

Điều 2 : Thời hạn hợp đồng

Thời hạn cho thuê : 01 năm, tính từ ngày  ..../.../.... đến ngày  .../..../...

Điều 3 : Giá thuê và phương thức thanh toán

3.1 Giá thuê

- Giá trị hợp đồng là : 20.000.000 đ/ tháng (hai mươi triệu đồng một tháng) .Giá thuê mặt bằng không bao gồm các chi phí điện, nước….

- Các chi phí khác: Tiền điện, điện thoại, internet,….Bên B tự thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ, tiền nước 20.000đ/tháng và tiền rác 10.000 đ/tháng bên B trả cho chủ nhà.

3.2 Phương thức thanh toán :

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thường kỳ 01 (một) tháng một lần từ ngày 20 đến ngày 25 dương lịch của tháng tiếp theo.

Điều 4 : Tiền đặt cọc và xử lý tiền đặt cọc:

- Bên B đặt cọc cho bên A 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng ). Số tiền này sẽ được bên A giữ trong suốt thời gian thuê, và sẽ được hoàn trả lại trong vòng 05 ngày sau khi hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng, thanh lý và bàn giao lại mặt bằng.

Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ hai bên:

5.1 Quyền và nghĩa vụ bên A :

- Bên A giao mặt bằng, trang thiết bị và tiện nghi trong mặt bằng cho bên B vào ngày hợp đồng có giá trị, tức là ngày .../.../......

- Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ hợp pháp (theo diện tích nêu trên) và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng đạt hiệu quả trong suốt thời gian thuê.

- Trong trường hợp căn nhà cho thuê bị tiêu hủy hoặc quy hoạch, giải tỏa, phá dỡ, thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên A sẽ thông báo cho bên B ngay khi bên A nhận được quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và tiến hành việc hoản trả tiền đặt cọc lại cho bên B sau khi các bên đã thanh lý các trách nhiệm liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng này.

- Hỗ trợ bên B trong việc công chứng hợp đồng thuê, cung cấp hóa đơn VAT khi thu tiền nhà của bên B (bên B sẽ thanh toán các khoản phí liên quan ).

- Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mà không được sự đồng ý của bên B thì bên A sẽ bồi thường cho bên B 02 tháng tiền thuê mặt bằng và hoàn trả tiền đặt cọc là 20.000.000 đồng ngay khi thanh lý hợp đồng.

- Khi kết thúc hợp đồng bên A phải hoàn trả tiền đặt cọc cho bên B theo điều 4 hợp đồng này.

5.1 Quyền và nghĩa vụ bên B :

- Thanh toán tiền thuê mặt bằng, điện, nước đầy đủ và đúng hạn.

- Chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị, các đồ đạc tư trang của bản thân. Chịu trách nhiệm sữa chữa nền gạch hư hỏng do bên B gây ra khi chấm dứt hợp đồng.

- Khi chấm dứt hợp đồng bên B được quyền di dời toàn bộ các trang thiết bị nội, ngoại thất, vật tư do bên B đã lắp đặt tại căn nhà cho thuê.

- Khi hết thời hạn hợp đồng bên B được quyền ưu tiên thuê lại mặt bằng theo hợp đồng này, nếu bên B không đồng ý thuê lại mặt bằng thì bên A mới được quyền cho đối tượng khác thuê.

- Nếu bên B tự ý huỷ hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên A thì bên B sẽ bồi thường cho bên A 02 tháng tiền nhà.

Điều 6 : Chấm dứt hợp đồng

            Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp sau :

-          Hết thời hạn hợp đồng và bên B không đồng ý thuê nữa.

-          Do quyết định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của bên B do cơ quan nhà nước yêu cầu

-          Gặp trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh…….

Điều 7 : Điều khoản chung

            - Thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng, trường hợp có tranh chấp hoặc có một trong hai bên vi phạm hợp đồng nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử theo luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

            - Hợp đồng cho thuê này được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

                                                                            

 

 

Công Ty TNHH Tư Vấn PNP

   Địa chỉ : 42/24/47/11 Đường số 5, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
 Giấy phép kinh doanh số : 0315576206  cấp ngày 20/03/2019 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM 
  Người đại diện: Bà Phạm Ngọc Phương
   Hotline : (028) 3636 0785  - 078 887 1061

BỘ CÔNG THƯƠNG

Bản đồ

Quản lý bởi ketoanpnp

 
 

078 887 1061