Tra cứu văn bản

Thống kê truy cập

BB HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

PNP chia sẻ Mẫu BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

V/v  mua sắm TSCĐ mới

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÊN CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ....  năm .....

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v: Mua xe tải ISUZU của Công ty Cổ Phần .....)

 

Ngày .../.../......, vào lúc 9g00, tại trụ sở Công ty. Hội đồng thành viên Công ty ...... (GCN đăng ký kinh doanh số: ...... do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: ..../.../.....) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc: Mua xe tải ISUZU của Công ty Cổ Phần ........

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức Vụ

1

..........

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc, chủ tọa

2

............

Thành viên

3

...............

Kế Toán Trưởng/Thư ký biên bản

2. Các thành viên vắng mặt: Không

3. Chủ tọa và thư ký:                                     

-      Chủ tọa         :  Ông: .........

-      Thư ký          :  Bà :........

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

-        Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc: Mua xe tải ISUZU của Công ty Cổ Phần ..........

-      Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

Công ty sẽ tiến hành việc: Mua xe tải ISUZU của Công ty Cổ Phần ......

Trị giá của Tài sản trên là: ........đ (giá này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

-      Cử Ông: ........, là giám đốc của Công Ty ......., đại diện Công ty  ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán Tài sản trên. Liên hệ các cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền để  hoàn tất nộp thuế và đăng bộ sang tên đối với bất động sản trên.

4. Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp:

-   Ông ....... : Căn cứ tình hình kinh doanh, tôi nhận thấy Công Ty cần trang bị thêm phương tiện vận tải cho Phòng Điều hàng .

3. Kết quả biểu quyết: 2/2 Thống nhất mua xe Tải Isuzu với trị giá: ........đ (đã bao gồm VAT).

-      Tán thành: 2/2

-      Không tán thành :Không

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10g.cùng  ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành 01 bản mỗi bản gồm 02 trang và có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

 

CHỦ TỌA                                THÀNH VIÊN                      THƯ KÝ BIÊN BẢN                 

 

 

 

 

 

 

 

Tải xuống tại đây

 

PNP chia sẻ Mẫu BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

V/v  mua sắm TSCĐ mới

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÊN CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ....  năm .....

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH TÂN HÙNG THÁI

(V/v: Mua xe tải ISUZU của Công ty Cổ Phần .....)

 

Ngày .../.../......, vào lúc 9g00, tại trụ sở Công ty. Hội đồng thành viên Công ty ...... (GCN đăng ký kinh doanh số: ...... do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: ..../.../.....) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc: Mua xe tải ISUZU của Công ty Cổ Phần ........

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức Vụ

1

..........

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc, chủ tọa

2

............

Thành viên

3

...............

Kế Toán Trưởng/Thư ký biên bản

2. Các thành viên vắng mặt: Không

3. Chủ tọa và thư ký:                                                    

-      Chủ tọa :  Ông: .........

-      Thư ký  :  Bà :........

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

-        Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc: Mua xe tải ISUZU của Công ty Cổ Phần ..........

-      Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

Công ty sẽ tiến hành việc: Mua xe tải ISUZU của Công ty Cổ Phần ......

Trị giá của Tài sản trên là: ........đ (giá này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

-      Cử Ông: ........, là giám đốc của Công Ty ......., đại diện Công ty  ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán Tài sản trên. Liên hệ các cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền để  hoàn tất nộp thuế và đăng bộ sang tên đối với bất động sản trên.

4. Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp:

-   Ông ....... : Căn cứ tình hình kinh doanh, tôi nhận thấy Công Ty cần trang bị thêm phương tiện vận tải cho Phòng Điều hàng .

3. Kết quả biểu quyết: 2/2 Thống nhất mua xe Tải Isuzu với trị giá: ........đ (đã bao gồm VAT).

-      Tán thành: 2/2

-      Không tán thành :Không

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10g.cùng  ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành 01 bản mỗi bản gồm 02 trang và có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

 

   CHỦ TỌA                                THÀNH VIÊN                        THƯ KÝ BIÊN BẢN                 

 

 

 

 

 

Công Ty TNHH Tư Vấn PNP

   Địa chỉ : 42/24/47/11 Đường số 5, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
 Giấy phép kinh doanh số : 0315576206  cấp ngày 20/03/2019 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM 
  Người đại diện: Bà Phạm Ngọc Phương
   Hotline : (028) 3636 0785  - 078 887 1061

BỘ CÔNG THƯƠNG

Bản đồ

Quản lý bởi ketoanpnp

 
 

078 887 1061